Tags : พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล (ฝ่ายทหาร)

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกรื้อถอนผลอาสินและยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บ้านโคกพยอม เนื้อที่กว่า 145 ไร่

พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท)มอบหมายใ […]

1,591 views

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกรื้อถอนผลอาสินและยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บ้านบันนังปุเลา เนื้อที่กว่า 115 ไร่

พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท) มอบหมาย […]

1,532 views

โครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง “การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง” (ชมคลิป)

พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน. พ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ มาลา […]

1,618 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }