Tags : www.khaochad.com

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจบินโปรยน้ำสลายหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจบินโปรยน้ำ […]

354 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }