Tags : 4 กรกฎาคม 1776 วันชาติอเมริกา หรือ Independence Day ได้มาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งได้ร่วมฉลองครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }