ปิดเมนู
หน้าแรก http://www.khaochad.com/129708
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }