Tags : โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 959 หมู่ 2 ตำบลห […]

3,099 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }