Tags : #โคราช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐแก่อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาชี้แจงมาต […]

927 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }