Tags : แม่ทัพเรือภาคที่ 1 และคณะลงพื้นที่ ประชุมหารือผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }