khaochad.com

“คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มรภ.รำไพพรรณี แนะแนวเชิงรุก โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จ.ระยอง “

เมื่อวันที่ 6 พฤ…

สสส.จับมือ นิเทศศาสตร์ มรรภ.รำไพพรรณี ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน

อาจารย์ดนัย โชติ…

คณะนิเทศศาสตร์ แนะแนวเชิงรุก วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 16 ต…