Tags : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดให้บริการสมาชิกที่เข้าร่วมธนาคารสินค้าเกษตรของสหกรณ์ฯดอนเจดีย์ จำกัด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดให้การต้อนรับผู […]

1,048 views

ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วจัดโครงการฝึกอบรมการดำเนินการทางละเมิดและแนวทางการปฏิบัติกรณี สตง.เรียกเงินคืน จากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2560

ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วจัดโครงการฝึกอบรมการดำเนินการทางล […]

2,134 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี […]

930 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นรางวัล ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี […]

1,040 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี […]

1,010 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีก […]

755 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }