Tags : #สุราษฎร์ธานี #ข่าวชัดประเด็นจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอสระมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และหัวหน้าสำนักงานปลัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่ตำบลคลองสระ

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์กา […]

3,366 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ.

วันนี้12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

3,037 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรและการจัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์ก […]

3,205 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ประชุม

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์ก […]

3,098 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ.

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

2,349 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย กรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

2,490 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนประธานสตรีตำบลและประธานกลุ่มสตรีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกเสาเอก

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

2,140 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }