Tags : วันช้างไทยแม่สอด “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันช้างไทย” ช้างหาย เหลือ ร่วมงาน 18 เชือก คนดูน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }