Tags : มงคลกิตติ์ลุยตรวจเครื่องบินที่อู่ตะเภากรณีจะมีการสั่งซื้อเครื่องเพิ่มมูลค่ากว่า 1.56แสนล้าน จากเงินภาษีของประชาชนว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่

มงคลกิตติ์ลุยตรวจเครื่องบินที่อู่ตะเภากรณีจะมีการสั่งซื้อเครื่องเพิ่มมูลค่ากว่า 1.56แสนล้าน จากเงินภาษีของประชาชนว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่

มงคลกิตติ์ลุยตรวจเครื่องบินที่อู่ตะเภากรณีจะมีการสั่งซื […]

5,408 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }