khaochad.com

ภาคเอกชน กกร. ประชุมเพื่อร่วม พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 5 ที่นครแม่สอด

นายชัยวัฒน์ วิทิ…