Tags : ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เตรียมปรับลดการระบายน้ำ หลังผ่านพ้นฤดูฝน น้ำต้นทุนเหลือไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เตรียมปรับลดการระบายน้ำ หลังผ่านพ้นฤดูฝน น้ำต้นทุนเหลือไม่ถึง

ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เตรียมปรับลดก […]

3,761 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }