khaochad.com

พิธีปิดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด

  พิธีปิดกิ…