Tags : พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชา การทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล. ภาค 1)

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }