Tags : นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

แม่สอด-เมียวดี ร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และเขต ศก.แม่สอด-เมียวดี ประชุมภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายใ […]

1,705 views

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล

วันนี้ 20 มี.ค. 62 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่า […]

2,425 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }