Tags : นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประกอบพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการอาสากาชาดปันน้ำใจ ให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเครื่องอุปโภค

วันนี้(14 กันยายน 2563) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดล […]

2,660 views

จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพ ขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพ ขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส […]

2,803 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }