khaochad.com

อบต.คลองสระ ร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระ ทอดผ้า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม…

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห…

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสระ

วันนี้ ( 7 สิงหา…

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัด ฯ หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบต.คลองสระคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพ…

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ

ประชาสัมพันธ์องค…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ สมาชิกสภาฯ เยี่ยมชมการก่อสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบบ้านสวนปราง

วันที่ 14 กุมภาพ…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงลีบ

วันนี้12 กุมภาพั…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรและการจัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันนี้ 12 กุมภาพ…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ประชุม หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล

วันนี้ 11 กุมภาพ…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ม.9 บ้านกงตอ

วันนี้ 7 กุมภาพั…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย กรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง

วันนี้ 7 กุมภาพั…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนประธานสตรีตำบลและประธานกลุ่มสตรีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ 5 กุมภาพั…