Tags : นายกเล็ก ฯเมืองกว้านพะเยา สร้างอุโมงค์น้ำยาว 500 เมตร ริมกว๊านพะเยารับสงกรานต์ ” จุ่มอกเย็นใจ๋ปีใหม่เมืองกว๊านพะเยา”

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }