Tags : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สร้างพระเจ้าใหญ่นาคปรกเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนสถานแห่งใหม่( มีคลิป )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอสระมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และหัวหน้าสำนักงานปลัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่ตำบลคลองสระ

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์กา […]

3,368 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ.

วันนี้12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

3,038 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรและการจัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์ก […]

3,207 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ประชุม

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์ก […]

3,099 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย กรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

2,493 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนประธานสตรีตำบลและประธานกลุ่มสตรีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกเสาเอก

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

2,145 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระตรวจเยี่ยมติดตามดูแลการทำงานของกรมชลประทานเข้ามาให้การช่วยเหลือฟื้นฟู ลอกคลองเบี่ยงทางน้ำ แม่น้ำคลองหวาด

เมื่อวานนี้ 2มกราคม 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

2,131 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับ นางสาวฐิติพร

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

1,980 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระตรวจเยี่ยมติดตามดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานลอกคลองเบี่ยงทางน้ำ

วันนี้ 27 มกราคม 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบร […]

2,048 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }