khaochad.com

นาง วิลาวัณย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้า จังหวัดหนองคาย และกรรมการ ร่วมกิจกรรม ในการเปิดป้าย สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 1 เพื่อปรับปรุงป้ายเดิม

วันที่ 6 มิถุนาย…