Tags : #นราธิวาส #ข่าวชัดประเด็นจริง

นราธิวาส จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมบนความเข้าใจซึ่งกันและกันสู่สังคมสันติสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล) (มีคลิป)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ ม.4 บ้านตะเหลี่ยง ต.นานาค อ […]

3,776 views

สมาคมประชาสังคมนราธิวาส จัดเวทีรับฟังแกนนำสตรีตากใบ เพื่อแก้ปัญหา นำสู่กระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ (มีคลิป)

(5 พ.ย.62) ที่อาคารห้องประชุม อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส สมา […]

3,832 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }