Tags : ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยจะมีกิจกรรมทำบุญ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และวัยรุ่นจะออกมาเล่นน้ำกันตามท้องถนน

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }