Tags : ถนนสาย 344 ชลบุรี-แกลง กิโลเมตรที่ 41 ช่วงยูเทิร์นใกล้ปั๊ม ปตท.ห้วยมะระ หมู่ 1ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }