Tags : #จำรูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างอุโมงค์ถนนบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง

“จำรูญศักดิ์” รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างอุโมงค์ถนนบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง

  วันนี้เมื่อเวลา 14.00น.นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ร […]

131 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }