khaochad.com

จังหวัดระยองจัดแถลงข่าว วิ่งการกุศล “วิ่งกับหมอ ครั้งที่1” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา

เชษฐ์ สไมล์บัฟฟา…