Tags : #ข่าว #ภูเก็ต #ข่าวชัดประเด็นจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะ และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดภูเก็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะ […]

1,500 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }