Tags : #ข่าวพัทลุง #พัทลุง #ข่าวชัดประเด็นจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย จะยกระดับกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ พร้อมผลักดัน ให้จัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย จะยกระดับ […]

3,330 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }