Tags : ข่าวชัดประเด็นจริง

แม่ฮ่องสอนหมอกควันยังปกคลุม สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนแจกหน้ากากอนามัย 44000 ชิ้นให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองและเตือนหลีกเลี่ยงการกิจกรรมนอกตัวอาคารเป็นเวลานานๆ

แม่ฮ่องสอนหมอกควันยังปกคลุม สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนแจกหน้าก […]

453 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }