Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการกำจัดผักตบชวา ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.50 นาฬิกา ณ เขตห้ามล่าสัต […]

772 views

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองและการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชียของ APA หารือข้อราชการร่วมกับนายสุชาติ เลียงแสงทอง

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ สถานเอกอัครรา […]

1,049 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }