Tags : ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออก อ้างไม่เหมาะ ไม่มีความชอบธรรม ขาดจรรยาบรรณโดยประจักษ์ เพื่อรักษาจริยธรรมของวิชาชีพชั้นสูง

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐมน […]

1,679 views

ม.นครพนม จัดการเรียนรู้หลักสูตรระบบการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของผู้สูงอายุด้วยวิถีวัฒนธรรม ในพื้นที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ม.นครพนม จัดการเรียนรู้หลักสูตรระบบการจัดการเศรษฐกิจชุม […]

1,620 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }