Tags : #กระบี่ #ข่าวชัดประเด็นจริง

ชาวบ้านเรียกร้องที่ดินทำกิน กลุ่มกระบี่น้อย รวมตัวเรียกร้องให้ สปก.ยึดคืนพื้นที่สวนปาล์ม ของบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด

ชาวบ้านเรียกร้องที่ดินทำกิน กลุ่มกระบี่น้อย รวมตัวเรียก […]

3,236 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }