วีดีโอคลิป ทั้งหมด

โครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี