กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบแรงงานจัดสัมมานาด้านหนึ่งของเมืองไทย…

เปิดอ่าน 1,231 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบแรงงานจัดสัมมานาด้านหนึ่งของเมืองไทย…

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น ณ.ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนประเทศ ได้จัดสัมมานา เรื่อง อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีนาย ศิริชัย ไม้งาม เลขากรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านสังคมและประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนระบบแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวรายงาน นาย อโนทัย ฤทธิ์ปัญญาวงค์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปด้านสังคมกล่าวเปิด

งานชึ่งมีวิทยากรผู้อภิปายเรื่อง อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง ท่าน รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชร์ประเสริฐ นักวิชาการด้านเศรษศาสตร์ และ นาย สิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวัตถุประสงค์


1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อประชากรกลุ่มแรงงาน
2.เพื่อวิเคราะห์ สังเคาะห์ปัญหาอุปสรรคทิศทางและโอกาสของการพัฒนาแรงงานไทยในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใช้แรงงานต่อการทำงานในอนาคตที่สอดรับนโยบายไทยแลนด์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการขับเคลื่อนปฎิรูปด้านแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมานาจำนวน 100 คน ประกอบด้วย


1.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
2. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนแรงงานและระบบคุ้มครองผู้บริโภค
3. ผู้แทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 4. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5. ผู้แทนภาครัฐ 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ครั้งนี้ได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง มุมมองไทยแลนด์ 4.0 ก้าวสู่เวทีสากล โดย ดร.กอบศักดิ์ ภู่ตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสมจิตร ขันตี /กิตติศักดิ์ ประดับศรี ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบแรงงานจัดสัมมานาด้านหนึ่งของเมืองไทย…

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/97892