โครงการ Tentative Program ICA-JAPAN Training Course on “Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperatives 2016 Nakhon ratchasima, Thailand 9-18 March 2017

เปิดอ่าน 542 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายดุสิต ทองทา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับและบรรยายพิเศษ คณะผู้ฝึกอบรมโครงการ Tentative Program ICA-JAPAN Training Course on “Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperatives 2016 Nakhon ratchasima, Thailand 9-18 March 2017 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย 6 ประเทศ และ ICA PROJECT COORDINATOR จำนวน 11 คน Mr.Ashok Kumar Taneja ICA PROJECT COORDINATOR Mr.Galey Tenzin BHUTAN Mr.Khem Ponna CAMBODIA Mr.Vong Vanthy CAMBODIA Mr.Viengkham Sodahak LAO PDR Mr. Sysavang Xayyavong LAO PDR Ms. Theingi MYANMAR Ms.Nwe Ni Win MYANMAR Ms. Kanti Kumari Pandey NEPAL Mr. Nguyen Duy Can VIETNAM Ms.Tran Thi Tinh VIETNAM

ศึกษาดูงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว จำกัด สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด สหกรณ์บริการบ้านสัมฤทธิ์ จำกัด ในเรื่องการบริหาร การจัดการงานในสหกรณ์ และอื่นๆ เพื่อนำไปปรับปรุงงานด้านสหกรณ์ในประเทศของตน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการ Tentative Program ICA-JAPAN Training Course on “Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperatives 2016 Nakhon ratchasima, Thailand 9-18 March 2017

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/88714