กีฬาเทศบาลตำบลโคกกรวดต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 นครราชสีมา(มีคลิป)

วันที่ 30 มีนาคม 2017 23:40
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
490 views

กีฬาเทศบาลตำบลโคกกรวดต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประชาชน เทศบาลตำบลโคกกรวด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กีฬาเทศบาลตำบลโคกกรวดต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ ลานกีฬาวัดหนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมถึง 28มีนาคม 2560 การแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภท ชายและหญิง รุ่นเยาวชน ประชาชนทั่วไปและรุ่นโรงานบริษัท ห้างร้าน

นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด ได้กล่าวว่า การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องขวนขวายทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตรายที่จะมีใกล้ตัว

จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน หันมาเล่นกีฬาแล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดประโยชน์ใส่ใจสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดอง สมานฉันแก่คนในชุมชนและนอกชุมชน และเป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่าย ประชาชน และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกกรวด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก


อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพ นครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : กีฬาเทศบาลตำบลโคกกรวดต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 นครราชสีมา(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/87444