สค.พม.ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน เร่งสร้างความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ มุ่งขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ และปัญหาการค้ามนุษย์

เปิดอ่าน 411 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สค.พม.ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน เร่งสร้างความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มุ่งขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ และปัญหาการค้ามนุษย์

image
วันนี้ (29 มีนาคม 2559) เวลา 14.00 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงชาย (รุ่นที่ 68) เพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรีจากความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ และการค้ามนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก

image
นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์ และความผิดเกี่ยวกับเพศ ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงต้องหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งทางหนึ่งคือการพัฒนากลไกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะการปฏิบัติงานที่ดี นั่นก็คือ พนักงานสอบสวน และเนื่องจากพนักงานสอบสวนเป็นกลไกสำคัญตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และเป็นกลไกหลักที่สำคัญในป้องกันแก้ไขปัญหาการปราบปราบการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับเพศ พนักงานสอบสวนจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาสำคัญเหล่านี้
การอบรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงชาย รุ่นที่ 68 จึงถือเป็นความพยายามแก้ปัญหา ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การพัฒนาศักยภาพสตรี และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ดังนั้นการทำความเข้าใจและสร้างให้พนักงานสอบสวนมีเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่เป็นที่พึ่งให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการได้เป็นอย่างดี จะสามารถบรรเทา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ในที่สุด

image
นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สค. มูลนิธิเพื่อนหญิง และชมรมพนักงานสอบสวนหญิง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงชายที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 และได้รับการแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่พนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ และความผิดเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปในที่สุด
รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ การสอบปากคำ การสอบสวน การเขียนคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน การประสานทีมสหวิชาชีพ ในกรณีความรุนแรงในครอบครัว/ ความผิดทางเพศ/ การค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงชาย รุ่นที่ 68 จำนวน 143 คน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สค.พม.ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน เร่งสร้างความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ มุ่งขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ และปัญหาการค้ามนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/7994