(มีคลิป) ไอเดียชาวบ้านจัดเก็บข้อมูล จปฐ.วันเดียวเสร็จ ได้ข้อมูลชัดเจน ลดระยะเวลา ให้ข้อมูลเสร็จจับแจกของที่ระลึก น้ำมันพืช น้ำยาปรับผ้านุ่มกลับบ้าน

เปิดอ่าน 2,840 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายจำนง ยังเทียน รักษาการ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. เป็นฐานข้อมูลเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีการจัดเก็บข้อมูลลงไปถึงระดับครัวเรือน ซึ่งจัดเก็บทุกปี

snapshot35

โดยอาสาสมัครและผู้นำชุมชน ทำการจัดเก็บทั้งเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน

snapshot38

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดเก็บทั้ง 11 อำเภอ ทั้งนี้ ในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานโดยวิธีการแตกต่างกันไป เฉพาะพื้นที่ ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

snapshot36

นางสาวเรณู แสงคำพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งรับผิดชอบ ต.ยางงาม กล่าวว่า สำหรับ ในเขตตำบลยางงาม ที่ หมู่ 5 บ้านทรัพย์สีทอง นายสุทธิพงษ์ จุลกะ ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศหอกระจายข่าว นัดหมายหัวหน้าครัวเรือนมาให้ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งมีหัวหน้าครอบครัวมาร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อจัดเก็บเกินกว่า ร้อยละ 90 ทำให้ลดขั้นตอน ลดเวลาในการจัดเก็บ

snapshot37

ซึ่งที่ผ่านมาต้องใช้เวลาร่วมเดือนในการที่อาสาสมัครจะต้องตระเวณจัดเก็บข้อมูล แต่เมื่อใช้วิธีการดังกล่าว ร่วม 3 ปี พบว่าสามารถลดระยะเวลาลง ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และได้กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากกว่า โดยเมื่อหัวหน้าครอบครัวให้ข้อมูลเสร็จแล้วจะได้รับรางวัลของที่ระลึกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชน อาทิ เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำมันพืช ติดมือกลับบ้านด้วย ทำให้ ทุกหลังคาเรือนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งดำเนินการในรูปแบบนี้มาแล้ว สามปี และหมู่บ้านอื่นนำไปใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน

 

ข้อมูลภาพ/ข่าว

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : (มีคลิป) ไอเดียชาวบ้านจัดเก็บข้อมูล จปฐ.วันเดียวเสร็จ ได้ข้อมูลชัดเจน ลดระยะเวลา ให้ข้อมูลเสร็จจับแจกของที่ระลึก น้ำมันพืช น้ำยาปรับผ้านุ่มกลับบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/65498