47 หน่วยงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เปิดอ่าน 452 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

47 หน่วยงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว

image

 

นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการเครือข่ายยุติธรรม เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบมีส่วนร่วมระดับชาติ เผยที่ผ่านมามีความรุดหน้าไปในระดับที่น่าพอใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการคุ้มครองและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้ตรงกับสภาพปัญหา

วันนี้ (11 มี.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการเครือข่ายยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบมีส่วนร่วมระดับชาติ และผู้แทนจากกระทรวงหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา กล่าวเปิดงาน มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายก , นางอภิรดี โพธิ์พร้อม หัวหน้าโครงการฯ และผู้แทนคณะทำงานยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมจากพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่นำร่องเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายพิศล กล่าวว่า ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ ทั้งมิติด้านนโยบายระดับชาติ และมิติด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่นำร่อง มีความรุดหน้าไปในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งรูปแบบการทำงานดังกล่าวน่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องนำไปสู่เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมปี 2557-2560 ที่มุ่งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้ตรงกับสภาพปัญหา ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม ในขณะเดียวกันการที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็ก จำนวน 47หน่วยงาน สามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามบันทึกข้อตกลงและมีการหารือร่วมกันมาเป็นลำดับจนกระทั่งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากกระทำรุนแรงทุกรูปแบบ ไปสู่การดำเนินการให้เกิดกลไกและแผนงานในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นทุนทางสังคมของชาติ

ต่อมาเวลา 09.00 น.ได้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บูรณาการเพื่อแทนคุณแผ่นดิน” โดยมีมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าสิ่งที่ทำในวันนี้ช่วยเสริมสร้างให้ประเทศไทยเกิดความแข็งแกร่งกับอนาคตของชาติ ผู้ที่มีความหมายจากประการทั้งปวงกับคนไทยในยุคปัจจุบันที่เผชิญปัญหามามาก อยากจะฝากถึงเยาวชนทั้งหลายให้นำแนวคิดสำคัญของในหลวงไปปฏิบัติ และอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นอยากมีคุณภาพ ตนมองว่าปัญหาสำคัญของประเทศที่ขาดหายไปในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คือ การยึดมั่นในครรลองคลองธรรม เคารพกฎหมาย การออกนอกกรอบ และไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติ โดยเรื่องนี้เองทำให้ตนมองกลับไปถึงความทรงจำในช่วงที่บ้านเมืองมีความขัดแย้ง ไม่มีประเทศใดที่นำเรื่องสีมาแบ่งแยกผู้คนออกเป็นขั้วเป็นฝ่ายและศัตรูกัน สีใช้เพื่อกิจกรรมกีฬาแข่งขันไม่ใช่เพื่อแบ่งแยกคนให้กลายเป็นศัตรูระหว่างกัน ซึ่งมีการศึกษาจากนักวิชาการว่าประเทศไทยหลงทางไป ประเทศเราไปใช้แนวคิดแบ่งแยกการปกครอง ซึ่งนานาประเทศเลิกแนวคิดนี้ไปนานแล้ว โดยอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาของสังคม

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก ตระเวนข่าวออนไลน์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 47 หน่วยงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/5957