มอบวุฒิบัตร ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข

เปิดอ่าน 594 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

มอบวุฒิบัตร ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข

image

วันที่(11 มี.ค.59) ที่ห้องประชุม กรมทหารพรานที่ 46 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข ซึ่งเป็นภาษามลายูถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารภาษามลายูท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร

image

มลายูท้องถิ่น ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำทักษะการใช้ภาษาไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนนั้น ได้มีนโยบายการเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชน ด้วยการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และประชาชนที่ฟังและพูดภาษามลายูท้องถิ่นยังไม่ได้และสนใจอยากเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัดอื่นๆที่ย้ายเข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดนราธิวาส

image

ซึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและภาษาตลอดจนยังไม่สามารถสื่อสารภาษามลายูท้องถิ่นได้หากใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ ก็จะเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น กศน.ตำบลกะลุวอเหนือ จึงดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข(ภาษามลายูท้องถิ่น) หลักสูตรระยะสั้น 50 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 34 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหารพรานจากกรมทหารที่ 46 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว สื่ออาสา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มอบวุฒิบัตร ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/5940