นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

เปิดอ่าน 760 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

image

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านไทรงาม ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านไทรงาม โดยมีนายอภิสิทธิ์ จิตรโสภาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนที่จบการศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

image
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านไทรงาม เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความรับผิดชอบสู่ท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และส่งเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป

image
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านไทรงาม จึงจัดงานบัณฑิตน้อยขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับปฐมวัย จำนวน 16 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน

ขอบคุณภาพ/ข่าว

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/5568