สุรินทร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,015 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สุรินทร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 329 คน

วันที่ 26 ต.ค. 63 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ.สุรินทร์ โดยมีนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ จากนั้นประธานพิธีพร้อมด้วยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 329 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยอบรมตามหลักสูตรกลาง ผู้สูงอายุ (Caregiver) 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย ,ภาคทฤษฎีจำนวน 30 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน 40 ชั่วโมง รวม 10 วัน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการฝีกอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 17 แห่ง

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งละ 2 คน ได้รับค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สมารถช่วยเหลือตนเองหรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน และเพื่อกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มเติม โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมจากโครงการ จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพนักบริบาลอิสระ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษาอีกด้วย

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสุรินทร์ และได้มามอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ฯ ในวันนี้ นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็น ความสำคัญในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) และได้จัดให้มีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยมีการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2029 (COVID-19) ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาล เป็นระยะเวลา 12 เดือน อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลรักษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น

**พื้นที่โฆษณา**

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Z3BtC
ช้อปเลย: ฿690.00 -56% | กล้องติดกระจกรถยนต์ หน้า-หลัง Car DVR Camera กล้องติดรถ

กล้องติดกระจกรถยนต์ กล้องหน้า-หลังคมชัดHD 1080Pขนาดจอกว้าง 4.3 นิ้ว ใหญ่ชัดเจนแถมฟรีเมม 16GBเครื่องน้ำหนักเบากลางคืนมองเห็นชัดบันทึกภาพต่อเนื่องมีเส้นบอกระยะห่างเวลาถอยรถ

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สุรินทร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/423480