จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตรกรแถลงข่าวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี

เปิดอ่าน 2,652 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองชลบุรี นายฐากูร ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิพัฒน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ร่วมแถลงข่าว การจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวิ่งควาย ซึ่งเป็นประพณีของท้องถิ่นตามคติความเชื่อชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยไม่ให้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะควายวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงควาย ได้ตระหนักถึงการเลี้ยงดูควายให้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ ที่อาจทำให้ควายเสียชีวิตหรือสูญพันธุ์ในอนาคต เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชน และประชาชน มีความรักถิ่นฐานของตนเอง สืบทอดวัฒนธรม ประเพณีอันป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ตลอดจนวิถีชีวิตชาวนาไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการเลี้ยงดูควายชลบุรี การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับควาย และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้มีศิลปะและมีความเชี่ยวชาญในการบังคับควายแข่ง เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการแข่งขันกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ ที่หลากหลาย และร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมค้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และของประเทศไทยในด้านวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริม และร่วมกันอนุรักษ์เกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์ ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

สำหรับประวัติประเพณีวิ่งควายนั้นมีดังนี้ ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีของชาวชลบุรีที่มีมาแต่บรรพกาลและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน เป็นประเพณีที่ปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11ของทุกปี ซึ่งเป็นวันใกล้สิ้นฤดูฝนจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นฤดูกาลที่การไถหว่านได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวไร่ชาวนามองเห็นผลผลิตจากแรงกายของตน ตลอดจนแรงสัตว์ที่ได้ใช้ทำงาน จึงมาคำนึงถึงบุญคุณของสัตว์ ๆ เช่น วัว ควายที่ได้ไถนามาเป็นเวลาหลายเดือน ควรจะได้มีส่วนได้รับความสุขตามสภาพบ้าง จึงตกแต่งวัวควายของตนให้สวยงาม เป็นการทำขวัญควาย แล้วก็นำควายเข้าเมืองเพื่อพบปะ
กับบรรดาเกษตรกรทั้หลาย คนที่ไม่รู้จักกันก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามถึงสารทุกข์สุขดิบ มีการเลี้ยงดูกันอย่างสนุกสนาน เหตุที่เลือกเอาวันขึ้น 14 คำ เดือน 11 นั้น เพระวันรุ่งขึ้นเป็นวันพระ ทุกคนจะต้องหยุดงานไปวัด วันพระนั้นโบราณหยุดงานไปวัดกันจริงๆ แม้กระทั่งวัวควายก็ไม่ยอมให้ใช้งานในวันพระ การนำควายมาวิ่งอวดประกวดกันในเมืองวันนั้น ขามาก็เอาควายเทียมเกวียนบรรทุกกลัวย มะพร้าว ใบตอง ยอดมะพร้าวมาขาย เพื่อคนในเมืองจะได้ซื้อไปห่อข้าวต้มหางทำบุญตักบาตรใน วันเทโวโรหนะ ซึ่งเป็นวันออกพรรษาขากลับก็ซื้อของไปทำบุญเลี้ยงพระตามวัดวาอารามใกล้เคียงในวันพระ และวันออกพรรษา คนไทยเป็นคนที่ตระหนักในความกตัญญูกตเวทิตาและมีความเมตตาธรรมสูง วัวควายที่ทำงานให้กับตนซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ ไม่ยอมฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหาร ไม่รับประทานเนื้อวัวและเนื้อควาย เพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณประเพณีวิ่งควายจึเป็นเรื่องที่แฝไว้ด้วยสามัคคีธรรม บรรพชนของเราเป็นห่วงประเพณีนี้จะสูญหายไป เพราะคนจะไม่เห็นคุณค่าของวัวควาย

ฉะนั้น ในปีใดที่ไม่จัดให้มีการวิ่งวัวและวิ่งควาย ในปีนั้นวัวควายจะเป็นโรคระบาดตายกันมากกว่าปกติเพราะวิญญาณของบรรพชของเราย้งห่วงประเพณีอันดีงามนี้อยู่ จึงบันดาลให้เกิดอาเพศภัยพิบัติต่างๆ ควายที่เจ็บป่วยระหว่างปี เจ้าของควายก็บนบานให้หาย แล้วจะนำวัวควายมาวิ่งเพื่อรักษาประเพณีปีละมากๆสิ่งที่นภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับประเพณีวิ่งควายของชาวชลบุรีก็คือ ในสมัยพระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี เมื่อวันสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2455 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในสมัยนั้นคือพระยาวิเศษฤๅไชย ได้จัดวิ่งควายถวายทอดพระเนตร ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในพระราชกิจรายวัน กรมราชเลขาธิการได้บันทึกไว้ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าประเพณีวิ่งควายได้มีมาแล้วในอดีตและเป็นประเพณีที่แปลกกว่าจังหวัดอื่น จึงได้เตรียมการจัดถวายทอดพระเนตรเป็นกรณีพิเศษประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประพณีตั้งเดิมของชาวชลบุรี และจะอยู่คู่กับจังหวัดชลบุรี และนับจากวันนั้นถึงวันนี้ประเพณีวิ่งควายได้จัดมาแล้วถึง 148 ครั้งและในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 149 และพวกเราชาวชลบุรียังคงสืบทอดประเพณีวิ่งควายไว้ตลอดไป

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตรกรแถลงข่าวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/409810