สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เปิดอ่าน 2,022 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง

นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของรัฐบาล วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรี ในเขตตรวจราชการ ๑๘ เขต รวม ๙๐๐ ล้านบาท

ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น โครงการเชื่อมโยงโครงข่าย คมนาคม ระดับจังหวัด การก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนที่เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับด้านสุขภาวะ โครงการลานกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เช่น โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน ในพื้นที่อำเภอชุมชน หมู่บ้าน ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หรือ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อการสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกเปิดทางน้ำ หรือ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ได้กำหนดลงพื้นที่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ทา โครงการขุดลอกตะกอนทรายบริเวณลำน้ำแม่ทา ตลอดจนศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านทากู่ และในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางศึกษาดูงานโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่วะ ห้วยแม่สัก ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป “สิริราชโมเดล” ต้นแบบความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมีคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโซเซียลมีเดียและสื่อหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้จะได้นำความรู้ ความเข้าใจในการใช้งบประมาณของภาครัฐในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างกว้างขวาง ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/396879