อำเภอตะกั่วป่าประกอบพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 63 อ่านสารจากบุคคลสำคัญ ประกาศเกียรติคุณผู้นำดีเด่น

เปิดอ่าน 2,026 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 10 สค.63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่าที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ว่าที่ รอ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท.หน่วยงานในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี
เริ่มจากพิธีการทางศาสนาพุทธ พระสงฆ์ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีการทางศานาอิสลามผู้นำศาสนาสวดดุอาร์ขอพร จากนั้นประธานได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และสารนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

 

สำหรับสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดังนึ้ เนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง และพี่น้องประชาชนทุกคนมีชีวิตที่เป็นปกติสุข เป็นความมุ่งหมายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาในระดับฐานรากของประเทศทุกมิติด้วบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่ ช่วยเหลือ ดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน และเชื่อมโยงบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วนในการนำนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนตลอดมา ผมขอชื่นชมและขอป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆ ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ซึ่งทุกคนได้ทุ่มทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะในการป้องกันและการควบคุมในระดับตำบล หมู่บ้าน ส่งผลให้การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผมหวังว่าทุกท่านจะได้ร่วมกันบูรณาการทำงานเชิงรุก โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

เนื่องโอกาสในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกาย และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติสืบไป
ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

1.1 กำนัน ชั้นที่ 2 นายวุฒิ คงเมือง กำนันตำบลบางไทร

1.2 ผู้ใหญ่บ้านชั้น 2 นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลบางม่วง

1.3 สารวัตรกำนัน ชั้นที่ 2 นายนิพัฒน์ คงเมือง สารวัตรกำนันตำบลบางไทร

1.4 สารวัตรกำนัน ชั้นที่ 2 นายสาโรช ศรีเมือง สารวัตรกำนั้นตำบลบางไทร

1.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 2 นายรุ่งอรุณ แสงสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง

2. การมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้แก่นางพนิดา อุ่นใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางนายสี

3.การมอบหนังสือสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกำนัน จนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ให้แก่ นายกมล ลิ่มสกุล กำนันตำบลบางม่วง

4. การมอบหนังสือสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ให้แก่ นายนิวัฒ ส่งแร่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา

5.การมอบหนังสือสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครบ 10 ปื

ประกอบด้วย

5.1 นายชอ้อน ปรางทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก

5.2 นางจรีรัตน์ อ๋องสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก

5.3 นางเมธิณี ศรีตังนันท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางไทร

5.4 นายอมฤทธิ์ วุฒิกร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางไทร

5.5 นายสนธิวงศ์ สงวนวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก

5.6 นางปรีดา หมาดสตูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเคียน

5.7 นายปราโมทย์ นาดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน

5.8 นางยุพิน ถือแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะคอเขา

5.9 นางพยอม มะเดื่อนิ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเคียน

5.10 นายสนธยา ตักกอ สารวัตรกำนันตำบลคึกคัก

5.11 นายเล็ก จรรยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา

5.12 นางบังอร คงเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางไทร

5.13 นายสุกรี โคกเคียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน

5.14 นายสะรี สุมาการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเคียน

5.15 นายยุทธิยา คงยุทธ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 2 ตำบลตำตัว

5.16 นายชาตรี ทองลิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลตำต้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.4 ตำบลคึกคัก


ภาพ ขอบคุณภาพบางส่วนจากอำเภอตะกั่วป่า
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มมน้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอตะกั่วป่าประกอบพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 63 อ่านสารจากบุคคลสำคัญ ประกาศเกียรติคุณผู้นำดีเด่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/395716