รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC จังหวัดศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 11 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นำคณะกรรมการศูนย์ AIC และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนและผู้นำองค์กรภาคการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ที่เกษตรกรและประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภายในจังหวัดของตนเอง

นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต ลดต้นทุนสินค้าเกษตรทำให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี รวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร เกษตรต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วมทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งเกษตรอัจฉริยะด้าน e-commerce การสร้าง storyและpackaging ด้านธุรกิจการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยังยืน ขอให้ศูนย์ AIC ศรีสะเกษ ดำเนินงานด้วยความราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล สร้างคุณประโยชน์ต่อภาคการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ประธานคณะ กรรมการ AIC ศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยที่จังหวัดศรีสะเกษได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาคี 6 ภาคส่วน ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer STARUP เกษตร SME เกษตรภายในจังหวัด ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย ฯ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะกษยินดีให้บริการห้องทำงานของศูนย์ AIC และจะอำนวยความสะดวกทุกด้านในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ

ดร. สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา ผอ ศูนย์ AIC กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษจัดตั้งศูนย์ AIC ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่ขณะนี้ภาคการเกษตรกำลังเป็นภาคสำคัญของชาวเกษตรกรทั่วประเทศ หากมีศูนย์จะเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ หน่วยงานได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร ศูนย์จะส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร ประดิษฐ์ นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร และ จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ด้วย ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การลงทุน การแปรรูป การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ออกแบบและจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับโลก โดยความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดและภูมิภาคแล้วภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร AIC จังหวัด ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ AIC ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้เร็วด้วยรูปแบบการบริหารใหม่แบบ Sandbox เกิดความคล่องตัวทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ข่าว/ภาพ  บุญทัน ธุศรีวรรณ

พื้นที่โฆษณา

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Be6d
ช้อปเลย: ฿1,689.00 -43% | ระบบนำทาง GPS จอติดรถยนต์ ในรถยนต์ 10.1 นิ้ว Android

-วิทยุ (FM);-สนับสนุนการอ่านดิสก์ U (เสียง/วิดีโอ/ภาพ);-ฟังก์ชั่นบลูทูธ;-เอาท์พุทเสียง RCA สามารถซับวูฟเฟอร์ของเล่นเชื่อมต่อกัน;-สนับสนุนฟังก์ชั่นการป้อนข้อมูลมุมมองด้านหลัง-อินพุตวิดีโอและเอาต์พุตวิดีโอ-ฟังก์ชั่นการเรียนรู้ของต้นฉบับพวงมาลัย;-สนับสนุนการป้อนข้อมูลวิดีโอกล้องติดรถยนต์;-การเชื่อมต่อ WiFi;-นำทาง GPS;-การเชื่อมต่อโทรศัพท์ในรถยนต์ (สำหรับโทรศัพท์ Android/iPhone);-สามารถติดตั้ง APP.

#ตัวรับสัญญาณแบบเสตอริโอ

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/392272