อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส

เปิดอ่าน 3,693 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ การประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 มีพระครูโอภาสชลธาร เจ้าอาวาสวัดชลธาราสิงเห เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงิน จำนวน 1,940,571 บาท

วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอาคารสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามผสมผสานความเป็นพุทธ มุสลิม และจีน เป็นวัดที่มีความสำคัญทรงคุณค่าและเป็นศูนย์กลางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ เนื่องจากเป็นโบราณสถานของชาวไทยพุทธ ที่รัฐบาลได้หยิบยกเหตุผลอ้างอิงในการปักปันเขตแดนในปี 2441 ที่มีผลไม่ให้ดินแดนส่วนนี้ถูกผนวกเข้าในเขตของประเทศมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยไม่สูญเสียเอกราชเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จึงได้สมญานามว่า “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย”

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/384245