วุฒิสภาจัดเวทีเสวนา จับเข่าคุยนักศึกษา หนุนความรู้เรื่องสภาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,942 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วุฒิสภาจัดเวทีเสวนา จับเข่าคุยนักศึกษา หนุนความรู้เรื่องสภาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประกอบการกลั่นกรอง และการปฏิรูปประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิภา วังศิริกุล คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประ

ชาสังคม ผู้นำศาสนา ผู้นำประชาชนกลุ่มต่างๆในพื้นที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กว่า 500 เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้
ทางด้านพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่มจังหวัดตามภูมิภาคตามกลุ่มของกระทรวงมหาดไทย ตามอำนาจหน้าที่วุฒิสภา ในเรื่องของการกลั่นกรองกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ออกมาแล้ว รวมทั้งกฎหมายที่เก่าแก่ที่ล้าสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคและเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน และอีกประการหนึ่งอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาคือเรื่องของการปฏิรูปประเทศ เป็นบทเฉพาะกาล ใน 5 ปีนี้ วุฒิสภามีหน้าที่ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ซึ่งบางเรื่องรัฐบาลนั้นได้ดำเนินการมาแล้วมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร โดยประชาชนสามารถบอกกล่าวเราได้ และการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นสามารถตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีจากการพบปะพี่น้องประชาชนว่ามีข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอย่างไรจะได้นำข้อมูลเหล้านั้นไปดำเนินการต่อตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ มุ่งประเด็นไปที่การให้ความสำคัญของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในพื้นที่โดยตรง โดยภายในงานมีเวทีเสวนา หัวข้อ “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ” โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา และหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตไทย อนาคตเรา“ โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา และ หัวข้อ “การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส” โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
โครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เดินหน้าลงพื้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาคอันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณี การปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ
ทั้งนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/QeUbBDRmxDE

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วุฒิสภาจัดเวทีเสวนา จับเข่าคุยนักศึกษา หนุนความรู้เรื่องสภาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/381418