คณะนิเทศศาสตร์ แนะแนวเชิงรุก วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี

เปิดอ่าน 3,569 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 อาจารย์ดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (นิเทศศาสตรบัณฑิต) เรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง ในสาขาวิชา

การสื่อสารมวลชน
-แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การสื่อสารบูรณาการ
-แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว
-แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง
นิเทศศาสตร์สองภาษา
– แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด
– แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจ ที่จะศึกษาต่อ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการเป็นคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสืบไป

ภาพ/ข่าว สุปราณี จันทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะนิเทศศาสตร์ แนะแนวเชิงรุก วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376197